چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام شد

به گزارش وبلاگ مهیار، چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای مسابقات آسیایی و جهانی سال 2023 اعلام شد.

چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام شد

چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا 2023، رقابت های بازی های آسیایی چین 2023 و رقابت های قهرمانی دنیا 2023 اعلام شد.

بر همین اساس متن چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی به توضیح زیر است:

ماده واحده:

مدیریت فدراسیون کشتی از روز شروع به کار بر اجرای عدالت در نحوه انتخاب اعضای تیم های ملی اعتقاد داشته و در این راستا چرخه انتخابی تیم ملی کشتی تدوین شده است.

فدراسیون کشتی بر موضوع عدالت محوری اعتقاد استوار دارد، اما باورش این است که عدالت برای همه یکسان نیست، بلکه هر فرد به مقدار مقدار آورده اش دریافتی خواهد داشت. با این نگاه چرخه انتخابی تم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا 2023، رقابت های بازی های آسیایی چین 2023 و رقابت های قهرمانی دنیا 2023 به توضیح زیر اعلام می گردد:

ماده یک- نکات مورد تأکید کادر فنی:

بند 1- توجه به اینکه خروجی این چرخه، انتخاب نفرات ملی پوش جهت رقابت های ذکر شده در سال فنی 2023 خواهد بود، نتایج و عملکرد کشتی گیران در مسابقات ذکر شده، در چرخه سال آینده جهت حضور در رقابت های المپیک 2024 مبنای تصمیم گیری فنی خواهد بود.

بند 2- کشتی گیران ملی پوش اوزان دهگانه رقابت های دنیای 2022 صربستان ورود خود را از حضور در یک رقابت بین المللی (زمستان سال 1401) که با نظر کادر فنی معین می گردد شروع می کنند و در صورت عدم حضور در مسابقات بین المللی معین شده، از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.

بند 3- تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی به غیر از نفرات معاف شده شامل: ملی پوشان رقابت های قهرمانی دنیا در سال 2022 صربستان و نفرات مدال آور رقابت های قهرمانی زیر 23 سال دنیا 2022 اسپانیا، باید حضور فنی خود را از رقابت های قهرمانی کشور شروع کنند و در ادامه نیز ملزم به رعایت چرخه انتخابی خواهند بود. بدیهی است در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج شده و شانسی برای ملی پوش شدن نخواهند داشت.

بند 4- اعضای تیم ملی زیر 23 سال برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا و دنیا بر اساس این چرخه و چرخه انتخابی تیم ملی جوانان انتخاب خواهند شد.

بند 5- با هدف بهره برداری از ظرفیت های فنی کشتی کشور، کشتی گیران مستعدی که در طی رقابت های قهرمانی کشور جوانان از سوی کادر فنی شناسایی شوند جهت ارزیابی به رقابت های بین المللی اعزام خواهند شد. در این راستا در صورت کسب نتایج مطلوب مجوز حضور در رقابت های جام تختی را کسب خواهند نمود.

بند 6- چنانچه کشتی گیری با مصدومیت روبرو گردد، فقط تائید پزشک معتمد فدراسیون ملاک خواهد بود و کادر فنی پس از آنالیز مستندات در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده 2- مراحل چرخه انتخابی:

چرخه انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت های فوق الذکر شامل 5 مرحله و به توضیح زیر می باشد:

مرحله اول: رقابت های قهرمانی کشور

مرحله دوم: رقابت های بین المللی

مرحله سوم: رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا

مرحله چهارم: قابت های بین المللی جام تختی

مرحله پنجم: مرحله نهایی

ماده 3- رقابت های قهرمانی کشور (مرحله اول):

بند 1: رقابت های قهرمانی کشور طی روز های 30 آذر لغایت 2 دی ماه سال 1401، بدون ارفاق وزن برگزار و حضور تمامی نفرات واجد شرایط در این مسابقات الزامی است.

تبصره 1: ملی پوشان رقابت های دنیای 2022 صربستان و مدال آوران رقابت های دنیای زیر 23 سال 2022 اسپانیا، از حضور در این مسابقات معاف هستند.

بند 2: کشتی گیرانی که مجوز حضور در رقابت های قهرمانی کشور را خواهند داشت:

الف) ملی پوشان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا، بازی های کشور های اسلامی، قهرمانی جوانان دنیا، دنیای زیر 23 سال و دانشجویان دنیا در سال 2022

ب) کشتی گیرانی که از سوی هیأت کشتی در قالب تیم استان ها (31 استان) به مسابقات اعزام می شوند.

ج: سهمیه استان ها:

هر استان اجازه دارد با یک تیم کامل شامل 10 کشتی گیر، در این رقابت ها حضور پیدا کند.

تبصره: با توجه به این که استان های خوزستان، فارس، مازندران، قم و تهران در رقابت های دنیای 2022 صربستان کننده داشته اند، علاوه بر یک تیم کامل، به این استان ها به توضیح زیر سهمیه مازاد تعلق می گیرد:

1- خوزستان: 6 کشتی گیر

2- فارس: 6 کشتی گیر

3- مازندران: 4 کشتی گیر

4- قم: 2 کشتی گیر

5- تهران: 2 کشتی گیر

بند 3: خروجی مسابقات قهرمانی کشور

الف) نفر اول ضمن کسب مجوز حضور مستقیم در جام تختی به همراه ملی پوشان رقابت های قهرمانی دنیا 2022 صربستان که صاحب مدال نشدند و نفرات مدال آور رقابت های زیر 23 سال قهرمانی دنیا 2022 اسپانیا به رقابت های بین المللی (بهمن 1401) اعزام خواهد شد. (نفرات اول اوزان دهگانه قهرمانی کشور، 7 ملی پوش بدون مدال صربستان، 6 مدال آور اسپانیا)

ب) نفرات دوم، سوم مشترک و پنجم مشترک مجوز حضور مستقیم در جام تختی را به دست خواهند آورد.

ج) پس از ارزیابی کمیته فنی مسابقات قهرمانی کشور، به بعضی از کشتی گیران حاضر در این مسابقات که عملکرد قابل قبولی داشتند، مجوز حضور در جام تختی داده خواهد شد.

ماده 4- رقابت های بین المللی (مرحله دوم):

بند 1: رقابت های بین المللی که طی زمستان سال 1401 برگزار خواهند شد، ملاک خواهند بود.

بند 2: خروجی رقابت های بین المللی

تبصره 1: بر اساس بخش الف، بند 3 ماده 3 چرخه، (کشتی گیران قید شده) در رقابت های بین المللی (بهمن 1401) حضور خواهند داشت. نفر برتر مجوز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا را کسب خواهد کرد.

تبصره 2: کشتی گیران مدال آور رقابت های قهرمانی دنیا 2022 صربستان (محمدرضا گرایی، هادی ساروی، امین میرزازاده) در یک رقابت بین المللی در زمستان سال 1401 شرکت خواهند نمود.

ماده 5- رقابت های قهرمانی آسیا (مرحله سوم):

بند 1: رقابت های قهرمانی آسیا 8 لغایت 13 فروردین ماه 1402 برگزار خواهد شد.

بند 2: با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (که در ادامه متن چرخه آمده است) کسب مدال در بعضی اوزان، در انتخاب نفرات به عنوان ملی پوش و یا راهیابی آن ها به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی تأثیر مستقیم دارد.

ماده 6 - رقابت های بین المللی جام تختی (مرحله چهارم):

بند 1: رقابت های بین المللی جام تختی در دهه میانی اردیبهشت ماه 1402 با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می گردد.

بند 2: کشتی گیرانی که از حضور در این مرحله معاف هستند:

الف) کشتی گیرانی که در رقابت های دنیای 2022 صربستان به مدال رسیده اند. (3 نفر)

ب) با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (در ادامه متن چرخه)، با ارزیابی کادر فنی مدال آوران بعضی از اوزان در رقابت های قهرمانی آسیا از حضور در جام تختی معاف خواهند بود.

بند 3: کشتی گیرانی که مجوز حضور در این مرحله را دارند:

الف) نفرات دوم، سوم مشترک، پنجم مشترک و نفرات منتخب کادر فنی در اوزان دهگانه رقابت های قهرمانی کشور

ب) کشتی گیرانی که در رقابت های قهرمانی آسیا 2023 به مدال نرسیده اند.

ج) کشتی گیرانی که در مرحله دوم (رقابت های بین المللی بهمن ماه) چرخه انتخابی تیم ملی پیروز به کسب مجوز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 2023 نشده اند.

د) امید آرامی کننده وزن 60 کیلوگرم تیم کشتی فرنگی زیر 23 سال در رقابت های دنیای اسپانیا 2022

بند 4: خروجی رقابت های بین المللی جام تختی

نفر اول این رقابت ها به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد.

تبصره: با توجه به اینکه قبل از مسابقات بین المللی کشتی جام تختی، کلیه نفرات در رقابت های مختلف محک خورده اند، اگر دارنده مدال طلای جام تختی، عملکردش در این رقابت ها در ارزیابی که از سوی کادر فنی بعمل خواهد آمد مثبت و قابل قبول باشد، ملی پوش این وزن می گردد.

ماده 7- مرحله نهایی (مرحله پنجم):

بند 1: مرحله نهایی انتخابی تیم ملی نیمه دوم خرداد ماه 1402 برگزار می گردد.

بند 2: این رقابت ها یا به صورت ملاقات های رو در رو یا اعزام به یک رقابت بین المللی برگزار خواهد شد. (در توضیحات اوزان دهگانه که در ادامه همین مطلب قابل مشاهده است، به صورت مفصل و کامل در این خصوص توضیح داده شده است.)

ماده 8 - توضیحات در خصوص اوزان دهگانه:

الف - اوزان 55، 60، 63، 72، 77، 82 و 87 کیلوگرم

چرخه انتخابی تیم ملی در این اوزان به توضیح زیر تعریف شده است:

بند 1: کشتی گیران ملی پوش اوزان فوق در رقابت های قهرمانی دنیا 2022 صربستان و نفرات مدال آور رقابت های زیر 23 سال دنیا از حضور در رقابت های قهرمانی کشور معاف می باشند.

بند 2: نفرات اول اوزان دهگانه رقابت های قهرمانی کشور به همراه نفرات قید شده در بند 1 ماده 8، در رقابت های بین المللی (بهمن 1401) حضور خواهند داشت. نفر برتر مجوز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا را کسب خواهد کرد.

حالت اول- اگر نفر منتخب این اوزان بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله خاتمهی انتخابی تیم ملی را به دست خواهد آورد و اگر قرار باشد مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در ایران برگزار گردد، دارنده مدال رقابت های قهرمانی آسیا در سال 2023 با قهرمان جام تختی مبارزه رو در رو خواهد داشت که اگر مدال آور قهرمانی آسیا در 1 کشتی از 3 مبارزه برنده گردد، ملی پوش خواهد شد، اما قهرمان جام تختی برای رسیدن به دوبنده تیم ملی باید به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

تبصره: اگر دارنده مدال آسیا، عملکردش در این رقابت ها در ارزیابی که از سوی کادر فنی بعمل خواهد آمد مثبت و قابل قبول باشد، ملی پوش این وزن می گردد.

حالت دوم- اگر نفر منتخب این اوزان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال دست پیدا نکنند، باید در جام تختی حضور پیدا کنند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان حضور دارند، اگر در جام تختی به مدال طلا برسد، به عنوان ملی پوش معرفی خواهد شد. در غیر این صورت کشتی گیری که در جام تختی به مدال طلا می رسد، با ارزیابی کادر فنی ملی پوش این وزن خواهد شد

تبصره 1: اگر نفر اول جام تختی غیر ایرانی باشد، 3 نفر (دارنده مدال نقره و برنز مشترک) به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا می کنند، در صورتی که قرار باشد رقابت های مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در داخل کشور برگزار گردد، به صورت دوره ای خواهد بود.

تبصره 2: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی گیر ایرانی برسد، در این صورت به هر دو کشتی گیر مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده خواهد شد.

ب: اوزان 67، 97 و 130 کیلوگرم

با توجه به کسب مدال مسابقات دنیای 2022 صربستان به وسیله محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده چرخه انتخابی تیم ملی در این اوزان به توضیح زیر تعریف شده است:

بند 1- مدال آوران رقابت های مذکور از رقابت های قهرمانی کشور و جام تختی معاف هستند.

بند 2- مدال آوران مورد اشاره مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را دارند، اما شرط حضورشان در این مرحله، شرکت در یک رقابت بین المللی (زمستان سال 1401) با نظر کادر فنی است.

حالت اول- اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور در این اوزان بتواند در رقابت های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام تختی معاف خواهند شد و به همراه نفر اول جام تختی (در صورتی که ایرانی باشد) جواز حضور در مرحله خاتمهی انتخابی تیم ملی را به دست خواهند آورد و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی برنده این دو کشتی گیر به مصاف کشتی گیران مدنظر خواهند رفت که در این مرحله محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده با یک پیروزی به دوبنده تیم ملی خواهند رسید؛ اما حریف هایشان برای ملی پوش شدن باید به 2 پیروزی از 3 مبارزه برسند.

حالت دوم- اگر ملی پوش این اوزان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال نقره و برنز برسند، فقط در صورتی که در جام تختی به مدال طلا برسند، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را کسب خواهند کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در صورتی که محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده در 1 مبارزه از 3 ملاقات برنده گردد، دوبنده تیم ملی را به دست خواهند آورد، اما حریف هایشان برای ملی پوش شدن باید به 2 پیروزی از 3 مبارزه برسند.

حالت سوم- اگر ملی پوش این اوزان در رقابت های قهرمانی آسیا به هیچ مدالی دست پیدا نکنند و در جام تختی هم عنوان قهرمانی را به دست نیاورند، از حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی محروم خواهند شد و فقط نفر اول جام تختی (در صورتی که ایرانی باشد) به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی در صورتی که محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده در 1 مبارزه از 3 ملاقات برنده گردد، دوبنده تیم ملی را به دست خواهند آورد، اما حریف هایشان برای ملی پوش شدن باید به 2 پیروزی از 3 مبارزه دست پیدا کند.

تبصره: با توجه به نزدیکی بازی های آسیایی و رقابت های قهرمانی دنیا در سال 2023 برای انتخاب ملی پوش دوم در صورتی که نفرات دوم و سوم مشترک ایرانی باشند مجوز حضور در مرحله نهایی به 3 کشتی گیر داده می گردد که در این مرحله کشتی گیران به صورت دوره ای با هم رقابت می کنند که نفر اول به عنوان ملی پوش دوم انتخاب می گردد.

حالت چهارم- اگر کننده کشورمان در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند و در جام تختی هم عنوان قهرمانی به کشتی گیر غیر ایرانی برسد، به هیچ کشتی گیری مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی داده نخواهد شد و محمدرضا گرایی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده به عنوان ملی پوشان این اوزان معرفی خواهند شد.

ماده 9- توضیحات خاتمهی:

بند 1- این احتمال وجود دارد که با صلاحدید کادر فنی کشتی گیران منتخب در مرحله نهایی به جای رقابت در داخل کشور، به یک رقابت بین المللی اعزام شوند و کشتی گیری که برترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی پوش انتخاب گردد.

بند 2- پس از خاتمه چرخه انتخابی تیم ملی و اجرای تمامی شرایط اعلام شده در اوزان دهگانه، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی با توجه به اهمیت و ارجحیت رقابت های دنیای و بازی های آسیایی اسامی نفرات منتخب جهت حضور در این دو رقابت را اعلام می کند.

بند 3- با توجه به اعزام تیم های ملی به دو رقابت بازی های آسیایی و دنیای در سال 2023 این احتمال وجود دارد که به هر نحوی (شرایط پیش بینی نشده) خروجی چرخه به معین شدن نفر برتر ختم نگردد که در این صورت کادر فنی پس از آنالیز نتایج سایر کشتی گیران در چرخه نظر خود را اعلام خواهد کرد.

بند 4- کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی تأکید ویژه ای بر روی رعایت نظم و انضباط و مسائل اخلاقی در اردو ها و مسابقات دارد و بر این اساس در خصوص کشتی گیرانی که این موارد را رعایت نکرده و مشارکت و انگیزه لازم را در انجام تمرینات ندارد، تصمیم گیری لازم به عمل می آید و قطعاً این موضوع تأثیر مستقیم در انتخاب کشتی گیران برای حضور در رقابت های پیش رو دارد.

وبلاگ مهیار ورزشی کشتی و رزمی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید